Obsługa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
Ważne! Od 1 kwietnia 2017 r. nie podlega egzaminowi IMBiGS. 
Oferowany kurs jest realizowany w oparciu o obowiązujący do 1 stycznia 2019 r. 
program szkolenia uwzględniający wymagania IMBiGS.

Do dnia 31 marca 2017 r. zageszczarki i ubijaki wibracyjne były zaliczane do maszyn do robót drogowych i do ich obsługi wymagana była książka operatora wydawana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 134), z dniem 1 kwietnia 2017 r. zostały usunięte z tej grupy urzadzeń.

Kurs na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje i zdobyć pracę na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.

Ukończenie szkolenia pozwala pracodawcy uznać, że osoba posiada wymagane kwalifikacje i potrzebne umiejętności wynikające z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, do wykonywania pracy przy obsłudze zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Program szkolenia:

  1. Użytkowanie eksploatacyjne.
  2. Dokumentacja techniczna.
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  4. Podstawy elektrotechniki.
  5. Budowa zagęszczarek i ubujaków wibracyjnych.
  6. Technologia robót.
  7. Zajęcia praktyczne.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Obsługa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych