Regulaminy

Regulamin sklepu

 1. Sklep Internetowy działający w ramach serwisów internetowych Tarbonus Sp. z o.o. (zwany dalej Sklepem Internetowym) prowadzi firma TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231), ul. Bociana 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028983.
 2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności serwisów internetowych Tarbonus Sp. z o.o.
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienie aktualizacji jest równoznaczne z ich odbiorem do momentu przesłania pisemnej rezygnacji
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Tarbonus.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza zamówienia”.
 7. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienie – na adres mailowy podany podczas rejestracji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie wpłynąć do Sklepu – konieczny jest wówczas kontakt.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w kolejny dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie wpłynęło do sklepu – dla zamówień z płatnością „za pobraniem”,
  2. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Tarbonus Sp. z o.o. – dla zamówień z płatnością w formie przelewu bankowego.
 9. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, jak również do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 11. Sklep Internetowy pobiera zryczałtowane opłaty za przesyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem jej koszt wliczony jest w kwotę pobrania.
 12. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską.
 13. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 14. Płatność za zamówione produkty może nastąpić za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub przelewem na konto, którego numer oraz nazwa Banku prowadzącego rachunek są podane w formularzu zamówienia – w informacjach o płatności.
 15. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
 16. Adres do reklamacji marketing@tarbonus.pl, Tarbonus Sp. z o. o. ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg Dział Marketingu i Handlu.
 17. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 18. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie.
 19.  Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sklepowi Internetowemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: marketing@tarbonus.p lub przesyłając pocztą na adres: Tarbonus Sp. z o. o. ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Dział Marketingu i Handlu. Przesyłkę należy nadać na adres Tarbonus Sp. z o. o. ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Dział Marketingu i Handlu.
 20. Jeśli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .
 21. W przypadku zwrotu Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Pieniądze zostaną Zamawiającemu zwrócone w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki ze zwracanym towarem. Warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie nieuszkodzonego towaru z wszelkimi załączonymi dodatkami. Książki lub płyty które zostały rozfoliowane nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają produkty sprowadzone na indywidualne zamówienie Zamawiającego.
 22. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku umowy: 
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep Internetowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Internetowy utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep Internetowy o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem swiadczenia jest zrealizowana usługa szkoleniowa i doradcza.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 25. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu Internetowego prosimy przesyłać na adres: marketing@tarbonus.pl

Regulamin szkoleń

§1 Postanowienie ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady działu w szkoleniach otwartych organizowanych przez TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą: 31-231 Kraków, ul. Bociana 17, wg oferty przedstawionej szczegółowo na stronie www.tarbonus.pl
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2019 r. do odwołania.

§ 2 Definicje

1. Organizator – TARBONUS Sp. z o.o., z siedziba: 31-231 Kraków, ul. Bociana 17, numer NIP: 867-19-72-415, REGON: 831201005:
Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 59
Oddział w Krakowie, ul. Bociana 17
Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1
Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 2/8

2. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zapisać się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia i chcąca wziąć w nim udział.
3. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
4. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
5. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie, zgłaszający na szkolenie nie musi być jednak uczestnikiem szkolenia.
6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Zlecenia” lub przekazała informacje do wypełnienia „Zgłoszenia na szkolenie”.
7. Potwierdzenie – wiadomość e-mail lub fax, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie,
potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
8. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ów z udziału w szkoleniu.
9. Zgłoszenie – wypełnione przez Zgłaszającego na szkolenie „Zlecenie” ze strony www.tarbonus.pl lub telefoniczne przekazanie niezbędnych informacji do wypełnienia „Zgłoszenia na szkolenie”.

§ 3 Uczestnictwo w szkoleniu

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez TARBONUS Sp. z o.o. przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
a) informacji o szkoleniach publikowanych na stronie www.tarbonus.pl
b) działań marketingowo-promocyjnych.
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza „Zgłoszenie” ze strony internetowej znajdującego się przy każdym opisie szkolenia.
3. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia Organizator wysyła w terminie 2 dni roboczych na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub potwierdza telefonicznie.
4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą należności za uczestnictwo w szkoleniu na konto Organizatora – właściwego Oddziału TARBONUS Sp. z o.o.
5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczane na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
6. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłata należności za szkolenie na podstawie faktury pro-forma nie później niż w ciągu 5 dni od daty jej wystawienia. Dotyczy to zwłaszcza Klientów, uczestniczącymi w szkoleniu po raz pierwszy lub Klientów indywidualnych.
7. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje firma, z która TARBONUS Sp. z o.o. już współpracuje (np. stała umowa) funkcjonują zasady ustalone pomiędzy stronami w trakcie współpracy.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującymi cenami podanymi w opisie każdego szkolenia na stronie internetowej www.tarbonus.pl   uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Klientowi na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
2. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, ewentualnie serwis kawowy/jeden posiłek oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie szkolenia.
4. Osoby, które wypełniły i wysłały zgłoszenie oraz otrzymały potwierdzenie jego przyjęcia przez Organizatora (Oddział) do realizacji, zobowiązane są do wniesienia, najpóźniej 7 dni przed terminem realizacji szkolenia/usługi, opłaty za szkolenie/usługę na rachunek bankowy właściwego Oddziału (Organizatora szkolenia) lub w jego kasie. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
5. W tytule przelewu należy podać: tytuł szkolenia, datę, ilość uczestników, nazwę firmy, nr faktury pro-forma.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu i wysłana wraz z zaświadczeniem/ami na adres wskazany przez uczestnika lub w zgłoszeniu. TARBONUS Sp. z o.o. posiada status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, dlatego ceny kursów są
objęte stawką podatku VAT – „zw”.
7. Przed szkoleniem, na życzenie uczestnika kursu TARBONUS Sp. z o.o. wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
2. Organizator w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu, telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą opłaty za kurs lub wpłaconej zaliczki, tj.:
a) zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
b) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
4. Organizator poinformuje Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.
2. Brak pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia/usługi powoduje obowiązek uiszczenia przez Zgłaszającego na szkolenie należności w pełnej wysokości ceny szkolenia.
3. W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczania ww opłaty.
4. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot Zgłaszający na szkolenie, zgodnie z polityką udzielania rabatów
zawartej w § 7.
5. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
6. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia.

§ 7 Rabaty

1. Aktualne ceny szkoleń otwartych zawarte są na stronie www.tarbonus.pl
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla Uczestników szkolenia w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby osób.
3. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby z zachowaniem prawa do rabatu.
4. W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników kursu została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę Uczestników następnej edycji kursu.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny publikowane w innych serwisach niż na stronie www.tarbonus.pl
6. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić Zgłaszający na szkolenie.

§ 8 Informacje dodatkowe

1. Ze względu na fakt, iż niektóre kursy kończą się egzaminem przed komisją powołaną przez instytucję zewnętrzną (np. UDT, TDT, IMBiGS) Uczestnicy, po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują świadectwo/zaświadczenie wystawione przez tę instytucję.
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Uczestnik przystępując ponownie do egzaminu wnosi opłatę za drugi egzamin w wysokości zgodnej z przepisami.

§ 9 Reklamacje

1. Zgłaszający lub uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@tarbonus.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę firmy/imię i nazwisko uczestnika,
b) adres siedziby/zamieszkania uczestnika szkolenia,
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji, itp.),
d) oczekiwania uczestnika wobec TARBONUS Sp. z o.o.
4. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
5. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przesłana mailowo oraz pocztą tradycyjną.
6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§ 10 Sytuacje nieprzewidziane

1. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych / sytuacji nieprzewidzianych Organizator ma prawo do:

 • zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia – w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego, informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail Zgłaszającego lub przekazywana telefonicznie,
 • do wyznaczenia w porozumieniu ze Zgłaszającym równoważnego zastępstwa osoby wykładowcy/trenera,
 • do zmiany w porozumieniu ze Zgłaszającym miejsca szkolenia.

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą: 31-231 Kraków, ul. Bociana 17.
2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TARBONUS Sp. z o.o. są przedstawione w Polityce prywatności dostępnej zawsze w stopce na głównej stronie internetowej: www.tarbonus.pl

§ 12 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin e-booków

Regulamin sprzedaży e-booków na stronie internetowej z dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. E-book – książka w wersji elektronicznej, tzw. e-książka; plik z treścią zawierającą książkę zapisaną w formacie PDF, której twórcą jest Sprzedawca;
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
 4. Operator Płatności – system płatności internetowych Przelewy24;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.tarbonus.pl/regulamin/
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.tarbonus.pl/sklep/; 
 7. Sprzedawca – Tarbonus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tarbonus Sp.z.o.o, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, NIP 8671972415, REGON 831201005.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż E-booka oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

       4.. Do korzystania z E-booka konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

       5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
       6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach
            formularzy dostępnych na Stronie.
       7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki
           techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
           pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
       8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę
           o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
       9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
           admin@tarbonus.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.
       10. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na
            adres e-mail składającego reklamację.
       11. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej oraz zabezpieczenie e-booka

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały wpisem w stopce o udzielonej licencji. Zabezpieczenie to uniemożliwia Kupującemu zmianę dokumentu, zmianę zestawu dokumentów (wydzielanie stron) oraz kopiowanie zawartości.
 4. Kupujący nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę.
 5. Zapis i uruchomienie e-booka odbywa się poprzez pobranie z udostępnionego przez Sprzedawcę na adres mailowy Kupującego linku i zainstalowanie go na dysku komputera przy pomocy dedykowanego instalatora (plik exe).

§ 4 Zakup E-booka

 1. W celu zakupu E-booka, Kupując musi podjąć następujące kroki: 
 • kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka” lub kontynuować zakupy na Sklepie,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności poprzez system płatności internetowych Przelewy24 lub poprzez przelew tradycyjny,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

        2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokończenia zapłaty ceny za e-
        book.
        3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści
            cyfrowych w postaci e-booka uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-
            mail podany w formularzu zamówienia.
        4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu
            zamówienia.

§ 5 Udostępnienie E-booka

 1. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć E-book.
 2. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. W przypadku e-booków, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do wybranych treści natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co powoduje natychmiastowy dostęp do wybranych treści i utratę prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu e-book wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli e-book ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę e-booka powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą zarówno telefonicznie, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

        4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
        5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia
            sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy
            Sprzedawcy.
       6. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny i   i
            interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane       
            osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
       7. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich     
           sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
           wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
       8. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto
           użytkownika, 
zawrzeć umowę.
       9. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
      10. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod
            adresem https://www.tarbonus.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2022 r. 
2