doradztwo

Ty skup się na pracy, a nam zostaw BHP

zapraszamy do współpracy

OUTSOURCING BHP

Skoncentruj się na kluczowych kompetencjach Twojej działalności, będących podstawą jego przewagi konkurencyjnej, a obowiązki w zakresie BHP powierz Nam. Kompleksowo zajmiemy się Twoimi szeroko rozumianymi potrzebami w zakresie bhp, ppoż i ochrony środowiska. Współpracujemy długofalowo lub na podstawie jednorazowej umowy. Wybór należy do Ciebie.

KOORDYNATOR BHP

Realizujemy obowiązki koordynatora, wynikające z § 208 Kodeksu pracy, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Zapewniamy wsparcie w całym zakresie umowy i realizujemy je poprzez osobisty udział w podejmowanych działaniach.

stałe audity

Przygotujemy zakres kontroli zgodnie ze specyfiką zakładu. Będziemy na bieżąco kontrolować spełnienie warunków BHP, PPOŻ i OŚ oraz wskazywać działania, których podjęcie jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego i zgodnego z obowiązującymi przepisami, stanu bezpieczeństwa pracy. Bieżemy udział w kontrolach zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy.

dokumentacja, instrukcje

Opracowujemy dokumentację wymaganą przepisami, w tym m.in. dokumentację szkoleniową, oceny zagrożeń, analizy stanu bhp, rejestry i wykazy, instrukcje stanowiskowe, obsługi urządzeń, postępowania w określonych sytuacjach, instrukcje organizacji prac szczególnie niebezpiecznych, organizacji pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych itp.

ocena maszyn i urządzeń

Każde urządzenie musi spełniać określone wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji. Wykonujemy oceny spełnienia minimalnych wymagań, zakończone zaleceniami. Bierzemy udział w realizacji tych zaleceń, aż do osiągnięcia stanu akceptowalnego. Opracowujemy i aktualizujemy instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych.

ocena ryzyka zawodowego

Ocena zagrożeń na stanowisku pracy to podstawowy obowiązek pracodawcy. Profesjonalnie wykonamy analizę zagrożeń i na jej podstawie oraz w oparciu o szczegółowy audyt stanowisk, przedstawimy ocenę ryzyka zawodowego. Doradzimy i będziemy współuczestniczyć w realizacji wnioskowanych działań, aż do osiągnięcia docelowego poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony przed zagrożeniami.

ochrona przeciwpożarowa

Wspomagamy przy realizacji obowiązków pracodawcy i właścicieli obiektów, wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej i kodeksu pracy. Dokonujemy oceny, wykonujemy dokumentację, sprawujemy nadzór i kontrolę w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Prowadzimy szkolenia ppoż. dla pracowników. Organizujemy okresowe ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

ocena ryzyka procesowego

Podejście procesowe pozwala na osiągniecie pewnego poziomu optymalizacji działalności firmy z różnych punktów widzenia. Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, propozycje wdrożenia środków redukcji ryzyka, analiza rozwiązań organizacyjnych - w tych zagadnieniach doradzimy i będziemy uczestniczyć w realizacji wdrożenia.

szkolenia

Prowadzimy szkolenia pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy. Przygotowujemy dokumentację szkoleniową oraz zrealizujemy szkolenie od A do Z. Przygotowujemy pracowników do egzaminów kwalifikacyjnych przed Komisjami kwalifikacyjnymi urzędów odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.

popularyzacja bhp

Bierzemy udział w inicjowaniu i rozwijaniu na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Organizujemy systemowe akcje promujące bezpieczeństwo i higienę pracy wśród pracowników. Realizujemy promocje bhp poprzez eventy, spotkania, szkolenia, broszury, plakaty, książki, filmy i inne projekty.

doradztwo certyfikowane

Tarbonus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

wdrożył i stosuje System Zarządzania zgodnie z normą

PN-EN ISO 9001:2015-10:

Projektowanie i realizacja usług szkoleniowych i doradczych

Zapytaj o szczegóły i możliwość współpracy

Formularz kontaktowy

0