BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

31 lat doświadczenia
w szkoleniach BHP

BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

2 semestry, 182 godziny – zajęć w formie stacjonarnej i zdalnej (w tym 8h zajęć projektowych)
Czesne: 3200 zł ( 2 semestry, 2 raty)

Organizator studiów: Tarbonus Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Stanisław Wieczorek

Szczegółowy program studiów:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwenci studiów otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
  • Zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP.
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń.
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001
  • Zaświadczenie ukończenia kursu „Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie”

Rejestracja na studia:
Tarbonus Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce
e-mail.: info.kielce@tarbonus.pl
tel.: 413431171

Cel studiów podyplomowych:
Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora ds BHP. Jednocześnie po odbyciu stażu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r., uzyskuje się kolejne uprawnienia: specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw BHP.

Adresaci studiów:
Adresatem studiów są osoby chcące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.  

0