Obsługa przeciągarek pojazdów szynowych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Obsługa przeciągarek pojazdów szynowych

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach wykonywanej pracy będą obsługiwały Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach.

Zgodnie z ustawą przez urządzenia techniczne należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach.

Podstawy prawne szkolenia:

 • USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Kurs dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków konserwatora tych urzadzeń. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również zasady optymalnego wykorzystania urządzenia.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Transportowym Dozorem Technicznym.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym.
 2. Dokumentacja urządzenia.
 3. Organizacja przetaczania wagonów i sygnalizacja.
 4. Łączenie, rozłączanie i hamowanie wagonów,
 5. Budowa i działanie przeciągarek pojazdów szynowych – część mechaniczna i elektryczna.
 6. Zadania i obowiązki obsługującego przeciągarki pojazdów szynowych.
 7. BHP i PPOŻ przy obsłudze przeciągarek pojazdów szynowych.
 8. Zajęcia praktyczne.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję TDT (transportowego Dozoru TechnicznegoT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi urzadzeń na terenie Polski w zakresie jak poniżej (w nawiasie okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego):

 • Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach – (10 lat)

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

************************

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Obsługa przeciągarek pojazdów szynowych