Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wynikające z rozporządzenia ME z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych, wchodzącego w życie 26 marca 2020 r.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych
wynikające z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
wchodzącego w życie 26 marca 2020 r.

Od 26 marca 2020 r. zaczyna obowiązywać NOWE rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zastąpi ono to z dnia 28 marca 2013 r. Istotne zmiany w organizacji pracy podczas eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci energetycznych będą miały wpływ na bieżąca działalność zakładów. Oferowane szkolenie skupi sie na tych zmianach i praktycznym przedstawieniu nowych wymagań.

Szkolenie składa sie z dwóch bloków tematycznych zawierających:

BLOK I

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

1. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH:

 • Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – wejście w życie w dniu 26.03.2020 r.
 • Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady prac przy urządzeniach energetycznych – omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych.
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty “obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji.

2. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH:

 • Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
  • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
  • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003 r.)

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ, POLECENIODAWCY, KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM ORAZ KOORDYNATORA ZA ORGANIZACJĘ PRAC WYKONYWANYCH PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH:

 • odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa,
 • przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.
BLOK II

Komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE na podstawie ustawy Prawo energetyczne
– aspekty prawne związane z członkostwem

 1. Powołanie i odwołanie członków komisji kwalifikacyjnych.
 2. Obowiązki komisji kwalifikacyjnych i poszczególnych jej członków.
 3. Zakres i przebieg egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
 4. Zasady powtarzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje.
 5. Odpowiedzialność członków komisji związana z pełnioną funkcją.
 6. Postulowane zmiany w obowiązującym rozporządzeniu.
 7. Konsultacje wybranych problemów funkcjonowania komisji.

* * * * * * * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * * * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wynikające z rozporządzenia ME z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych, wchodzącego w życie 26 marca 2020 r.