Sale!

Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa (pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP) za naruszenie przepisów i zasad BHP w zakładzie pracy

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

PROGRAM SZKOLENIA

 • Obowiązki pracodawcy, osób kierujących, osób działających w imieniu pracodawcy w zakresie przestrzegania
  przepisów i zasad BHP

  Organizacja pracy eliminująca powstawanie wypadków i chorób zawodowych w zakładzie pracy na podstawie
  analizy TOL. Odpowiedzialność za organizację pracy w oparciu o Kodeks Pracy (art. 207 i art. 212 KP).

  Kontrola i egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp

  Nadzór

  Uprawnienia
 • Obowiązek służby BHP za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
  Pozycja prawna służby BHP w zakładzie pracy (pracownicy służby, kierownicy komórki organizacyjnej służby BHP)
 • Pojęcie czynności związanych z wykonywaną pracą jako podstawy uznania odpowiedzialności prawnej
 • Rola dokumentów bhp jako wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
 • Omówienie wybranego orzecznictwa SN i SA
 • Kary porządkowe (w tym za naruszenie przepisów bhp), wybrane przykłady postępowań sądowych z praktyki
  prowadzącego
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa osób kierujących w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Karnego
  (art. 218, art. 220) z uwzględnieniem wyroków SN i orzecznictwa
 • Przestępstwo przeciwko prawom, zdrowiu i życiu pracownika, pojęcie winy i pozostałych elementów przestępstwa
  (omówienie poszczególnych rozwiązań Kodeksu Karnego)
 • Odpowiedzialność cywilna odpowiedzialność deliktowa; (Kodeks Cywilny art. 415, 435)

SZKOLENIE POPROWADZĄ:
Doświadczony prawnik – Były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, biegły sądowy w zakresie
rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wykładowca akademicki
prawa pracy na wielu wyższych uczelniach oraz wykładowca europejskiego prawa pracy poza granicami kraju. Autor publikacji
naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych
z zakresu prawa pracy.

Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy – Uznany autorytet, od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa
pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający
bieżące problemy funkcjonowania ww. rozporządzenia.

Starszy inspektor pracySpecjalista Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy
i bezpieczeństwa w budownictwie, prowadzi kontrole w ramach badania wypadków przy pracy, autor publikacji w prasie
branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa (pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP) za naruszenie przepisów i zasad BHP w zakładzie pracy