Kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

Podstawa szkolenia: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzeni ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008).

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu szkolenia okresowego
dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładów górniczych
zatwierdzonego przez Dyrektora Okregowego Urzedu Górniczego w Krakowie.

Program szkolenia:

  1. Przepisy prawne dotyczące zasad nabywania, przechowywania, transportu i używania materiałów wybuchowych wykorzystywanych w górnictwie.
  2. Dokumentacja związana z wykonywaniem robót strzałowych.
  3. Techniki, sprzęt i środki strzałowe wykorzystywane w górnictwie.
  4. Zagrożenia i wypadki związane w wykonywaniem robót strzałowych.
  5. Warunki prowadzenia robót strzałowych przez podmioty wykonujące w zakresie swojej działalności zawodowej roboty strzałowe powierzone im w ruchu zakładu górniczego.

Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych w grupach liczących do 30 osób w formie wykładów z oderwaniem od pracy. W zajęciach szkoleniowych stosowane będą odpowiednie do tematyki środki dydaktyczne. Obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych i pozytywny wynik egzaminu po zakończeniu kursu stanowią podstawę do zaliczenia kursu i wystawienia zaświadczenia o jego zakończeniu.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego