Kurs specjalistyczny dla spawaczy w zakresie zagrożenia wybuchowego i pożarowego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Kurs specjalistyczny dla spawaczy w zakresie zagrożenia wybuchowego i pożarowego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

Podstawa szkolenia: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozporządzania MinistraŚšrodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628).

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu szkolenia okresowego
dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładów górniczych
zatwierdzonego przez Dyrektora Okregowego Urzedu Górniczego w Krakowie.

Program szkolenia:

  1. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac spawalniczych zawarte w obowiązujących aktach normatywnych.
  2. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące podczas prac spawalniczych w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego oraz zasady i metody ich likwidacji lub ograniczenia.
  3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń (pożar, wybuch).
  4. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych w grupach liczących do 40 osób, realizowane jest przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film. W zajęciach szkoleniowych stosowane będą odpowiednie do tematyki środki dydaktyczne.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs specjalistyczny dla spawaczy w zakresie zagrożenia wybuchowego i pożarowego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych