Kurs dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
WAŻNE !
W grupie wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
w zakresie konserwacji występują dwa rodzaje urzadzeń:

– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych,
– wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego bez ograniczeń wymaga odbycia
szkolenia na obu urządzeniach i zdania egzaminu na obu urządzeniach.

Wózki jezdniowe są urządzeniami technicznymi spełniającymi definicję wynikającą z ustawy o dozorze technicznym, w związku z tym do ich konserwacji wymagane jest potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Zgodnie z ustawą przez urządzenia techniczne należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach.

Podstawy prawne szkolenia:

 • USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Kurs dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków konserwatora tych urzadzeń. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również zasady optymalnego wykorzystania urządzenia.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące dozoru technicznego i inne dotyczące konserwatorów wózków.
 2. Ogólne wiadomości o wózkach jezdniowych, a szczególnie o wózkach podnośnikowych.
 3. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych.
 4. Mechaniczne elementy wózków jezdniowych podnośnikowych.
 5. Elektryczne elementy wózków jezdniowych podnośnikowych.
 6. Hydrauliczne elementy wózków jezdniowych podnośnikowych.
 7. Napęd i sterowanie mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne.
 8. Konserwacja i naprawy wózków jezdniowych podnośnikowych.
 9. BHP i ochrona ppoż.
 10. Zajęcia praktyczne.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do konserwacji urzadzeń na terenie Polski w zakresie jak poniżej (w nawiasie okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego):

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – (5 lat)
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – (10 lat)

Ważne i niezbędne ! – kandydat na konserwatora powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne (tzw. sepowskie) na stanowisku eksploatacji w grupie 1 (elektrycznej) w zakresie czynności co najmniej konserwacji i remontów, dla urządzeń w zakresie pkt. 2 i 10 (do 1 kV).

Uwaga – od kandydatów na konserwatora nie wymaga się posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi tych urzadzeń. Brak kwalifikacji uniemożliwia jednak wykonywanie np. jazd próbnych po wykonanych naprawach. Wskazane jest więc posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie obsługi urządzenia odpowiedniego rodzaju.

* * * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia