(E-learning) Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie jest zorganizowane w formie
samokształcenia kierowanego.
Organizator zapewnia dostęp do treści kształcenia 
poprzez platformę szkoleniową, tzw. e-learning.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z ramowym programem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Charakterystyka organizacji szkolenia:
 • szkolenie podzielone jest na części zgodnie z programem ramowym,
 • treści kształcenia w poszczególnych tematach prezentowane są w formie:
  • ekranów zawierających elementy tekstowe, grafiki, obrazy, aktywne elementy multimedialne,
  • dla preferujących odczucia słuchowe do każdej prezentacji zapewniliśmy ścieżkę dźwiękową z miłym głosem lektora,
 • poszczególne części szkolenia kończą się interaktywnymi zadaniami,
 • na koniec można sprawdzić swoją wiedzę odpowiadając na przygotowany losowo zestaw pytań i zadań problemowych,
 • podczas trwania szkolenia na bieżąco monitorujemy postępy uczestników,
 • zapewniamy pomoc ze strony wykładowców z dziedziny bhp.
Nie masz czasu, masz problem z dojazdem na szkolenie, 
obowiązki pracownicze nie pozwalaja na wygospodarowanie 
kilku godzin na udział w tradycyjnym wykładzie ?!
Nasza propozycja jest dla Ciebie!
Skontaktuj sie z jednym z naszych Oddziałów, a my zajmiemy się resztą!

Szkolenie okresowe odbywają osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści itp.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany m.in. brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art. 211 Kodeksu pracy).

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 Kodeksu pracy).

Program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (szczegóły do uzgodnienia z organizatorem szkolenia).

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: (E-learning) Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami