Żurawie przewoźne i przenośne

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Żurawie przewoźne i przenośne

*** Jest to grupa urządzeń objętych wg “starych” przepisów tzw. kategorią II Ż

WAŻNE!

Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, od dnia 1 czerwca 2019 r., obowiązuje nowy podział rodzajów urządzeń technicznych i dla “starej” kategorii Ż (żurawie), obecnie jest:

ŻURAWIE*):

  • żurawie stacjonarne,
  • żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych),
  • żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych),
  • żurawie szynowe,
  • żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych),
  • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych,
  • żurawie pokładowe,
  • żurawie pływajace (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych).

*) Nie wymaga się posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych od osób obsługujących powyższe urządzenia jeżeli są one:
− o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.

Podstawy prawne szkolenia:

 • USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Proponowany kurs ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznei i umiejętności praktycznych w zakresie bezpiecznej obsługi tych urządzeń. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również zasady optymalnego wykorzystania urządzenia.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy, pojęcie stateczności urządzenia.
 4. Budowa urządzenia właściwego dla rodzaju, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające, wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 5. Obsługa UTB w zakresie czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 6. Współpraca z pomocnikami.
 7. BHP przy obsłudze urządzeń, warunki bezpiecznej pracy, praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, praca w warunkach kolizyjnych, itp.
 8. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia: niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 9. Podstawy wiedzy z zakresu mechaniki i elektrotechniki.
 10. Praktyczna praca urządzeniem.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi urządzeń na terenie Polski w zakresie jak poniżej (w nawiasie okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego):

 • żurawie stacjonarne – (10 lat),
 • żurawie przewoźne i przenośne – (10 lat),
 • żurawie samojezdne – (5 lat),
 • żurawie szynowe – (5 lat),
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące – (5 lat),
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych – (5 lat),
 • żurawie pokładowe – (5 lat),
 • żurawie pływajace – (5 lat).

WAŻNE dla operatorów już posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne, które zostały wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.:

są ważne do 31 grudnia 2023 r.
i przed upływem tej daty (co najmniej 3 miesiące) należy wystąpić do UDT
z wnioskiem o przedłużenie ich okresu ważności.

* * * * * * * ZAPRASZAMY * * * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Żurawie przewoźne i przenośne