Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy?

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy?

 
ZAPRASZAMY na szkolenie, na którym omawiane będą zagadnienia dotyczące przepisów prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, wypadku, macierzyństwa, rehabilitacji, świadczeń rodzicielskich czy opiekuńczych.
Szkolenie realizowane jest z naciskiem na praktyczny przekaz i udział uczestników, z wykorzystaniem technik nauczania skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności analizowania przypadków i rozwiązywania problemów. Studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, przy jednoczesnym aktywnym zaangażowaniu trenera, pozwoli na wyniesienie ze szkolenia nie tylko otrzymantych gadżetów, ale przede wszystkim umiejętności w poruszaniu się w gąszczu problemów objętych tematem szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Ĺšwiadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
  • wysokość świadczeń chorobowych
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 2. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza
  • e-ZLA
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
  • posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
  • pierwszego zwolnienia, kolejnych zwolnień
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik: posiada profil płatnika i nie posiada profilu płatnika składek
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny
 3. Uprawnienia rodzicielskie. Zasiłek macierzyński.
  • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  • za okres urlopu rodzicielskiego – możliwość odroczenia urlopu
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
  • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
  • za okres urlopu ojcowskiego
 4. Ĺšwiadczenie opiekuńcze (30, 56 albo 60 dni)
  • zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
  • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B
  • zasiłek opiekuńczy (nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
  • zaliczkowa wypłata składnika
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
  • zmiana wymiaru czasu pracy
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
 6. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja.
Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy?