Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – “specjalizowane”

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

*** Jest to grupa urządzeń objętych wg “starych” przepisów tzw. kategorią I WJO

WAŻNE!

Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, od dnia 1 czerwca 2019 r., obowiązuje nowy podział rodzajów urządzeń technicznych i dla “starej” kategorii WJO (wózki jezdniowe) obecnie jest:

WóZKI JEZDNIOWE PODNOĹšNIKOWE:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia),
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
WAŻNE !
Dla wózków jezdniowych podnośnikowych, tzw. "specjalizowanych" możliwe są ograniczenia 
ze względu na rodzaj wózka:
 - z wysięgnikiem,
 - z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem.


Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego bez ograniczeń wymaga odbycia szkolenia na obu urządzeniach i zdania egzaminu na obu urządzeniach.

Wózki jezdniowe są urządzeniami technicznymi spełniającymi definicję wynikającą z ustawy o dozorze technicznym, w związku z tym do ich obsługi wymagane jest potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Zgodnie z ustawą przez urządzenia techniczne należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach.

Podstawy prawne szkolenia:

 • USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Kurs dla kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora tych urządzeń. Uczestnicy kursu zapoznają się m.in. z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, zagadnieniami dotyczącymi oraz wiadomościami z zakresu transportu ładunków. Uczestnicy poznają również zasady optymalne wykorzystania urządzenia.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Program szkolenia:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 3. Udźwig nominalny i grupa natężenia pracy.
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa wózka jezdniowego.
 6. Budowa wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem i operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.
 7. Mechanizmy występujące w wózkach jezdniowych oraz ich budowa i działanie.
 8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych specjalizowanych.
 9. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 10. Obsługa wózka jezdniowego oraz specjalizowanego: czynności obsługującego przed, w czasie i po zakończeniu pracy; sterowanie mechanizmami wózków jezdniowych podnośnikowych i specjalizowanych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 11. Współpraca z pomocnikami operatora, kierowcami podczas załadunku i rozładunku, personelem pomocniczym.
 12. Praca w specyficznych warunkach jak np. praca zespołowa urządzeń, transport ładunku w strefach zagrożenia wybuchem, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych itp.
 13. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG).
 14. Warunki bezpiecznej pracy.
 15. BHP przy obsłudze urządzenia.
 16. Niebezpieczne uszkodzenie i nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 17. Zagadnienia uzupełniające z zakresu mechaniki i elektrotechniki.
 18. Praktyka na urządzeniu.
Tematyka szkolenia uwzględnia zakres egzaminu 
określony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi urządzeń na terenie Polski w zakresie jak poniżej (w nawiasie okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego):

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)ruchome stacjonarne – (5 lat),
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – (10 lat).

WAŻNE dla operatorów już posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne, które zostały wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.:

są ważne do 31 grudnia 2023 r.
i przed upływem tej daty (co najmniej 3 miesiące) należy wystąpić do UDT
z wnioskiem o przedłużenie ich okresu ważności.

* * * * * * * ZAPRASZAMY * * * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – “specjalizowane”