Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami – stanowiska kierownictwa i dozoru wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami – stanowiska kierownictwa i dozoru wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych

Podstawa szkolenia: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu szkolenia okresowego
dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładów górniczych
zatwierdzonego przez Dyrektora Okregowego Urzedu Górniczego w Krakowie.

Program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii, itp.), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Nauczanie odbywa się w formie seminarium w oparciu o szczegółowy program w formie wykładu, prezentacji multimedialnych i ćwiczeń. Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiadomości objętych programem szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją. Podczas szkolenia stosowane będą dostępne środki dydaktyczne jak: filmy, prezentacje z użyciem sprzętu multimedialnego, plansze, tablice, formularze do przeprowadzania ćwiczeń, warsztatów, itp. Szkolenie odbywać się będzie z oderwaniem od pracy.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami – stanowiska kierownictwa i dozoru wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych