Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla osób kierujących pracownikami – stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami – stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

Podstawa szkolenia: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu szkolenia okresowego
dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładów górniczych
zatwierdzonego przez Dyrektora Okregowego Urzedu Górniczego w Krakowie.

Program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
  4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
  5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
    i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy oraz wszystkich osób przebywających w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zachorowania.
  7. Ekonomiczne skutki niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).
  8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Nauczanie odbywa się w formie seminarium w oparciu o szczegółowy program w formie wykładu, prezentacji multimedialnych i ćwiczeń. Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiadomości objętych programem szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją. Podczas szkolenia stosowane będą dostępne środki dydaktyczne jak: filmy, prezentacje z użyciem sprzętu multimedialnego, plansze, tablice, formularze do przeprowadzania ćwiczeń, warsztatów, itp. Szkolenie odbywać się będzie z oderwaniem od pracy.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla osób kierujących pracownikami – stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych.