Bezpieczna obsługa pilarek mechanicznych łańcuchowych i wykaszarek

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi pilarek mechanicznych łańcuchowych i wykaszarek

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie (§ 21 rozporządzenia MinistraŚšrodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. Nr 161, poz. 1141)

Podobne wymagania dotyczą pracowników używających wykaszarek lub innego sprzętu mechanicznego wykorzystywanego do prowadzenia prac służących utrzymaniu terenów zielonych itp.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373. § 1. Kodeksu pracy).

Szkolenie „Bezpieczna obsługa pilarek mechanicznych łańcuchowych i wykaszarek” zapewnia spełnienie obowiązków pracodawcy względem pracowników, którzy do wykonywania swoich zadań używają pilarek do drewna lub wykaszarek.

Należy pamiętać, że niektóre z prac przy użyciu pilarek należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a za takie uznaje się m.in. prace przy usuwaniu drzew trudnych, w szczególności:

 • złamanych drzew lub ich części (złomów),
 • drzew wywróconych z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywrotów),
 • drzew z pękniętym pniem,
 • drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną,
 • drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych,
 • drzew wyjątkowo grubych,
 • drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku ich obalenia,
 • drzew zawieszonych trudnych do ściągnięcia.

Dlatego warto zainwestować w szkolenie pracowników. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną i realizowane jest na podstawie programu:

 • Regulacje prawne dotyczące wykonywania prac przy użyciu pilarek i wykaszarek.
 • Przeznaczenie, budowa i konserwacja pilarek i wykaszarek.
 • Techniki: ścinki i obalania drzew, okrzesywania i przerzynki drewna, wykaszania.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji pilarek i wykaszarek.
 • Ĺšrodki ochrony osobistej oraz zasady bezpiecznej organizacji prac.
 • Zasady postępowanie w sytuacjach nagłych (w tym organizacja pierwszej pomocy i na wypadek pożaru).
 • Zajęcia praktyczne.
Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Bezpieczna obsługa pilarek mechanicznych łańcuchowych i wykaszarek