Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych (SX)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierownistwa i dozoru wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany m.in. brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art. 211 Kodeksu pracy).

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 Kodeksu pracy).

Program szkolenia okresowego bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych 
wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych
jest zatwierdzony przez właściwy Organ Nadzoru Górniczego.
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp w tym wynikające z Prawa geologicznego i górniczego.
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń występujących w zakładach górniczych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy w zakładach górniczych.
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych). Choroby zawodowe.
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zachorowania.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie może być zorganizowane w formie kursu.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych (SX)