Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach spawaczy wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach spawaczy wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

Podstawa szkolenia: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu szkolenia okresowego
dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładów górniczych
zatwierdzonego przez Dyrektora Okregowego Urzedu Górniczego w Krakowie.

Program szkolenia:

  1. Regulacje prawne ochrony pracy – zmiany w przepisach związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk, wprowadzenie nowych urządzeń, sprzętu lub narzędzi pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa geologicznego i górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych.
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Szkolenie okresowe trwa 8 godzin lekcyjnych w grupach liczących do 40 osób. Realizowane jest przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film oraz omówienie charakterystycznych przyczyn wypadków przy pracy. W zajęciach szkoleniowych stosowane będą odpowiednie do tematyki środki dydaktyczne.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach spawaczy wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych