Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – nowe zasady zgodnie z ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
– nowe zasady zgodnie z ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podczas spotkania wyjaśniamy nowe rozwiązania oraz nowe obowiązki jakie spadną na osoby działające w tym sektorze. Zapraszamy na szkolenie, na którym dowiedzą się Państwo jak przygotować się do realizacji zamówień sektorowych w roku 2021.

Zakres tematyczny:

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (tryb podstawowy)

1. Tryb podstawowy – wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji:

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 • Ogłoszenie o zamówieniu.
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • Zmiana ogłoszenia/Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • Otwarcie ofert (w tym m.in. czynności techniczne związane z otwarciem ofert, problem oferty, której nie można otworzyć).
 • Badanie złożonej oferty (w tym m.in. weryfikacja podpisu elektronicznego, weryfikacja znacznika czasowego).
 • Wizualizacja oferty/dokumentów.
 • Badanie dokumentów składanych w postępowaniu (w tym m.in. dokumentów bankowych, dokumentów z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokumentów potwierdzonych za zgodność).
 • Zasady komunikacji elektronicznej po otwarciu ofert.
 • Procedura badania i oceny ofert w tym min. wyjaśnienie i poprawianie ofert, rażąco niska cena, odrzucenie ofert.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 • Zwrot wadium, w tym zasady zwrotu wadium elektronicznego.
 • Podmioty udostępniające zasoby, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

2. Tryb podstawowy – wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia

3. Tryb podstawowy – wybór najkorzystniejszej oferty z negocjacją treści ofert złożonych w celu ich ulepszenia

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – nowe zasady zgodnie z ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.