Kurs operatorów klasy III w specjalności – ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis
Kurs operatorów klasy III – Ładowarki jednonaczyniowe (o masie całkowitej do 20 ton)
Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności,
upoważniają go również do obsługi spycharki klasy III.

Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach uprawnień normuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (J.T: Dz. U. z 2018 r. poz. 583).

Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

TARBONUS Sp. z o.o. posiada wydane 
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS), 
potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 25 rozporządzenia, 
dla podmiotów prowadzących szkolenia dla operatorów maszyn budowlanych. 
Każde szkolenie prowadzone jest na podstawie programu opracowanego przez (IMBiGS).

Program szkolenia:

  1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i ppoż.
  2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
  3. Podstawowe zasady higieny pracy.
  4. Ochrona przeciwpożarowa.
  5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
  6. Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych.
  7. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
  8. Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych.
  9. Technologia robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi.
  10. Zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi.

Osoby, które zdały egzamin przed komisją IMBiGS otrzymują tzw. książkę operatora z wpisem rodzaju uzyskanych uprawnień, które są bezterminowe. Uprawnienia te są wpisywane do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs operatorów klasy III w specjalności – ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE