Koordynator BHP – nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis
Koordynator BHP – nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do tematyki koordynacji działań w zakresie bhp. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na omówienie (na konkretnych przypadkach) roli i zadań koordynatora ds. bhp.

Omówiony zostanie także bardzo ważny aspekt formalnoprawnego przygotowania współpracy pomiędzy pracodawcami działającymi na jednym obszarze – rola umów i porozumień. W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Podstawowe pojęcia: kontrola, nadzór, koordynacja.
  2. Współpraca podmiotów w zakresie bhp.
  3. Obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp i odpowiedzialność pracodawców wynikająca z obowiązujących przepisów
  4. Zakres czynności koordynatora bhp – formy i sposoby przeprowadzania nadzoru.
  5. Zadania i obowiązki koordynatora ds. bhp.
  6. Prawa oraz odpowiedzialność koordynatora ds. bhp,
  7. System zarządzania bhp a praca koordynatora – korzyści z ich wprowadzenia.
  8. Umowy i porozumienia określające wzajemne prawa i obowiązki w zakresie bhp – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu i realizacji takowych umów.
  9. Wymagania w zakresie organizacji i nadzoru nad pracownikami dla podmiotów zewnętrznych w świetle aktualnych przepisów prawa. Metodyka kontroli i oceny podmiotów zewnętrznych.
  10. Praca na ruchu zakładu – wymagania, przykłady dobrych praktyk, ze szczególnym naciskiem na tematykę budowlaną.

Szkolenie poprowadzi inspektor PIP, doświadczony specjalista w zakresie koordynacji działań w zakresie bhp pomiędzy pracodawcami.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Koordynator BHP – nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy