Konserwator żurawi (stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych, samojezdnych)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Konserwator żurawi (stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych, samojezdnych)

Kurs na konserwatora żurawi: stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych, samojezdnych składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Podstawy prawne szkolenia:

  • USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do konserwacji urzadzeń na terenie Polski w zakresie jak poniżej (w nawiasie okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego):

  • Żurawie stacjonarne – (10 lat)
  • Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) – (10 lat)
  • Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) – (5 lat)

Ważne i niezbędne ! – kandydat na konserwatora powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne (tzw. sepowskie) na stanowisku eksploatacji w grupie 1 (elektrycznej) w zakresie czynności co najmniej konserwacji i remontów, dla urządzeń w zakresie pkt. 2 i 10 (do 1 kV).

Uwaga – od kandydatów na konserwatora nie wymaga się posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi tych urzadzeń. Brak kwalifikacji uniemożliwia jednak wykonywanie np. jazd próbnych po wykonanych naprawach. Wskazane jest więc posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie obsługi urządzenia odpowiedniego rodzaju.

* * * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Konserwator żurawi (stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych, samojezdnych)