Dokumentacja pracownicza po zmianach w 2019 r. – z uwzględnieniem przepisów dostosowujących Kodeks pracy do RODO

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Dokumentacja pracownicza po zmianach w 2019 r. – z uwzględnieniem przepisów dostosowujących Kodeks pracy do RODO

Temat RODO często spędza sen z powiek pracodawcom i pracownikom kadr. O co można teraz pytać pracownika i kandydata na pracownika? Jakie dane możemy przetwarzać? Jakie dane należy usunąć z dokumentacji pracowniczej? Jak interpretować zapisy dotyczące RODO i w jakim stopniu i zakresie odnosić je do Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do niego? To szkolenie pozwoli rozwiać te wątpliwości.

Program szkolenia:

1. Akta osobowe 2019 r.

Wybrane zagadnienia:

  • Kiedy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika do pracy.
  • Kiedy podział poszczególnych części akt osobowych na podczęści jest obowiązkowy?
  • Konieczność potwierdzania dokumentów w aktach za zgodność – jaka ma być pieczątka, od kiedy to robić ?
  • Które badania profilaktyczne umieszczać, w której części akt osobowych?
  • Czy trzeba powkładać do akt skierowania, które pracodawca posiada sprzed 2019 r.?
  • Brak oficjalnego wzoru umowy o pracę!
  • Brak wzorów kwestionariuszy osobowych!
  • Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem – wzory potwierdzeń w naszych materiałach!
  • Kiedy należy obowiązkowo umieścić porozumienie urlopowe w części C akt osobowych?
  • Konieczność zabezpieczenia pomieszczeń w których znajdują się akta osobowe – jakie metody?
  • Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?
  • Czy w aktach osobowych może się znajdować akt urodzenia dziecka?
  • Zaświadczenie ze szkoleń bhp – oryginały czy kopie w aktach?
2. Dokumentacja ze stosunku pracy 2019 r.

Wybrane zagadnienia:

  • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika – jakby drugie akta?
  • Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp. od 2019 r. – przez jaki okres?
  • Czy wniosek o urlop, o wyjście prywatne ma być pisemny? – co z programami do samoobsługi pracowniczej ?
  • Czy ustne wnioski urlopowe są jeszcze legalne?
3. Ewidencja czasu pracy od 2019 r.

Wybrane zagadnienia:

  • Wymogi nowej karty ewidencji czasu pracy 2019 r. – wzory !!!
  • Czy nadal można przechowywać ewidencję czasu pracy w komputerze i jedynie drukować na potrzeby kontroli lub postępowania sądowego?
  • Lista obecności a RODO.
  • Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?
  • Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
  • Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy.
  • W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?
  • W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)?
  • Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?
4. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.

Wybrane zagadnienia:

  • Kiedy pracownik może zwrócić się o wydanie mu kserokopii akt osobowych lub innej dokumentacji ze stosunku pracy?
  • Jak często pracownik może się zwracać o wydanie mu ksera dokumentacji pracowniczej?
  • W jakim terminie pracodawca musi wydać kserokopie dokumentacji?
  • Czy pracownik może żądać również kserokopii swoich wniosków o urlop sprzed kilku lat?
  • Kiedy można uzależnić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej od wniesienia przez pracownika opłaty?
  • W jaki sposób potwierdzić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej?
  • Czy pracownik może wybrać formę (papierową lub elektroniczna) w jakiej żąda wydanie kopii dokumentacji pracowniczej?
5. Zamiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

Wybrane zagadnienia:

  • Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Którzy pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych?
  • Co to są kategorie ryzyka i gdzie ich szukać?
  • Jakie zapisy musi zawierać regulamin pracy by nie szkolić okresowo pracowników adm.-biur.?
  • Jakich zapisów unikać w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowisk adm.-biur.?
  • Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.
  • Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej – kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?
  • Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?
  • Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie – w jakim terminie i czy za opłatą?
6. Zmiany Kodeksu pracy dostosowujące do RODO w 2019 r.

Wybrane zagadnienia:

  • Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?
  • Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kp,
  • Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.
  • Jakie dane usunąć z systemów kadrowo-płacowych?
  • Jakie dane pracownika można przetwarzać za zgodą?
  • Ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności.
  • Jakie dane pracodawca może legalnie zgłosić do ZUS, co wypełniać w ZUS ZUA?
  • Kiedy umieszczać na skierowaniu na badania lekarskie PESEL pracownika?
  • Czy w skierowaniu na badania lekarskie umieszczać informację o niepełnosprawności pracownika?
  • Czy można przetwarzać wizerunek pracownika na kserokopii dyplomu?
7. Umowa o pracę – treść zgodna z RODO.

Wybrane zagadnienia:

  • Czy wskazanie w umowie o pra ę adresu zamieszkania pracownika jest legalne?
  • Jakie wyłącznie dane o pracowniku mogą się znaleźć w treści umowy o pracę?
  • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.
  • W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?
  • Jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę pracownika – po likwidacji obowiązującego wzoru?
  • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?
  • Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?
  • Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?
  • „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Dokumentacja pracownicza po zmianach w 2019 r. – z uwzględnieniem przepisów dostosowujących Kodeks pracy do RODO