Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji (z egzaminem)

Wniosek egzaminacyjny należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
Osoby, które zgłoszą chęć udziału w szkoleniu, po zakończeniu którego będzie egzamin, powinny wybrać termin uwzględniający powyższy wymóg.
Wymagania dotyczące wniosku egzaminacyjnego znajdują się poniżej w Opisie szkolenia.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych definiuje pojęcie urządzeń energetycznych, przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego:

urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii

Szkolenie ma formę konsultacji, mających na celu przypomnieć i zaktualizować uczestnikom wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie grup urządzeń:

 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetycznewytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepłooraz inne urządzenia energetyczne
 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowewytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji. Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozytywny wynik egzaminu zostaje potwierdzony wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z wynikiem egzaminu.


WAŻNE

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji należy złożyć co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Zgodnie z obowiązującym od 2 lipca 2022 r. rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tej wiedzy są:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Na egzamin należy stawić się:

 • osobiście,
 • z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

ZAKRES EGZAMINU

Osoby przystępujące do egzaminu powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 • na stanowiskach eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
b) zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
c) zasad i warunków wykonywania prac prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
d) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;

 • na stanowiskach dozoru:

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
c) przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
f) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
g) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
h) zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
i) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

Opis szczegółowy szkolenia

Wniosek egzaminacyjny należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
Osoby, które zgłoszą chęć udziału w szkoleniu, po zakończeniu którego będzie egzamin, powinny wybrać termin uwzględniający powyższy wymóg.
Wymagania dotyczące wniosku egzaminacyjnego znajdują się poniżej w Opisie szkolenia.

0

Zapytanie o: Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji (z egzaminem)