SZKOLENIE DEDYKOWANE SPOŁECZNYM INSPEKTOROM PRACY Społeczny nadzór nad warunkami pracy w 2023 r.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

ZAKRES TEMATYCZNY

Dzień 1 :

 • Społeczna Inspekcja Pracy – ustawowy cel działania i struktura organizacyjna w zakładzie
 • Wybór, odwołanie Społecznego Inspektora Pracy – zasady wyboru i odwołania, rola związków zawodowy, szczególna ochrona stosunku pracy SIP
 • Rola oraz zadania Społecznego Inspektora Pracy w zakładzie – podstawy prawne działania, prawa
  i obowiązki społecznego nadzoru
 • Uprawnienia oraz zasady postępowania SIP – kontrola warunków pracy, wstrzymanie prac na zagrożonych stanowiskach. Współdziałanie uwzgledniające sposób postepowania w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia
 • Działalność SIP na rzecz poprawy warunków pracy – współpraca w zakresie kontroli stanu bhp ze służbami BHP, Związkami Zawodowymi, pracodawcą, instytucjami nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna)
 • Konsultacje przy zwolnieniach pracowników, współpraca z pracodawcą
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – realizacja obowiązków Społecznego Inspektora o wewnętrzne uregulowania prawne w zakładzie (instrukcje bhp, wymagania dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń, procedury prac szczególnie niebezpiecznych i pożarowo niebezpiecznych, substancje chemiczne i niebezpieczne oraz inne prace, o których mowa w rozporządzeniu MPiPS z dn 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (z póź. zm.) – wybrane zagadnienia
 • Analiza, badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (analiza TOL) oraz choroby zawodowe i związana z nimi profilaktyka – dochodzenie powypadkowe udział w pracach komisji BHP, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne, dobór środków organizacyjnych i ochronnych
 • Metodyka kontroli, zapoznanie z dokumentacją prowadzoną przez Społecznych Inspektorów Pracy
  oraz formułowanie zaleceń i uwag Społecznego Inspektora Pracy oraz wniosków PIP

Dzień 2:

 Obowiązki i organizacja pracy służby bhp i społecznej inspekcji pracy

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, zmiany przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac.
 2. Organizacja, obowiązki i odpowiedzialność służb bhp w zakładzie pracy oraz społecznej inspekcji pracy
 3. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, występujących w procesach pracy.
 4. Metody pracy służby bhp i społecznych inspektorów pracy
 5. Metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Przypomnienie i omówienie regulacji z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian

Dzień 3:

Postępowanie powypadkowe – analiza przypadków

 1. Podstawy prawne dotyczące postępowania powypadkowego.
 2. Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy.
 3. Powoływanie zespołów powypadkowych – zasady dotyczące ich składów.
 4. Zadania zespołu powypadkowego w praktyce, w szczególności:
 5. oględziny miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz urządzeń ochronnych, a także zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 6. sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku (w razie konieczności),
 7. wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego w wypadku (gdy stan jego zdrowia na to pozwala),
 8. zebranie informacji dotyczących wypadku od jego ewentualnych świadków,
 9. zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
 10. zebranie innych dowodów dotyczących wypadku,
 11. kwalifikacja prawna wypadku,
 12. określenie środków profilaktycznych i wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
 13. Protokół powypadkowy – sporządzanie, procedury postępowania.
 14. Wypadki przy pracy i z nimi zrównane w zakresie prawa do świadczeń w świetle wybranych

 

Materiały dydaktyczne: „Poradnik społecznego inspektora pracy”

Koszt proponowanego szkolenia obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o sprawdzonych wykładowców,
 • materiały i pomoce dydaktyczne,
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu,

Usług naszych nie traktujemy schematycznie i szablonowo, lecz każdorazowo podchodzimy do nich
w sposób indywidualny. Gwarantujemy wykonania usługi z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem ze strony Zleceniobiorcy i wykładowców.

Gwarancją wysokiego poziomu usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez naszą firmę jest wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz Certyfikat Kompetencji Jednostek Edukacyjnych prowadzących szkolenia w dziedzinie bhp, przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: SZKOLENIE DEDYKOWANE SPOŁECZNYM INSPEKTOROM PRACY Społeczny nadzór nad warunkami pracy w 2023 r.