Regulamin konkursu jesiennego Tarbonus Sp. z o.o. 

Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest firma Tarbonus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 17, NIP: 867-197-24-15.
Fundatorem nagrody jest Organizator.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące teren Polski.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
Konkurs trwa od wtorku 26.09.2023 r. do niedzieli 01.10.2023 r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek 02.10.2023 r. za pośrednictwem fanpage’a.
Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/tarbonuskrakow/
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Tarbonus.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: “Jakiej książki dot. BHP/prawa pracy brakuje na polskim rynku wydawniczym?
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
Najciekawsza, najbardziej unikatowa propozycja zostanie wybrana przez pracowników wydawnictwa Tarbonus poprzez głosowanie. 

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod dodanym zdjęciem oraz posta dodanego na fanpage’a firmy.
Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda
Nagrodą w konkursie jest książka Pracodawca i Kierownik firmy Tarbonus.
Nagrodę można odebrać osobiście z siedziby wydawnictwa mieszczącej się w Tarnobrzegu na ul. Moniuszki 1 lub zostanie wysłana kurierem Pocztex na podany przez Wygranego adres.
Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: wydawnictwo@tarbonus.pl
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – konkurs jesienny).
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Tarbonus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 17. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@uodo.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Tarbonus.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Tarbonus.
Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

0