Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

TARBONUS Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w w art. 33c ust. 5a ustawy Prawo atomowe i znajduje się w REJESTRZE podmiotów prowadzących szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Spełniamy wymagania ustawy w wymaganym zakresie, tj:

 • dysponujemy kadrą wykładowców, posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe zgodne z zakresem prowadzonych wykładów, a w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej;
 • dysponujemy obiektami i wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie szkolenia;
 • prowadzimy wymaganą dokumentację szkoleniową;
 • stosujemy jednolity system oceny wykładów, wykładowców i organizacji szkolenia i egzaminu, przygotowany w formie anonimowej ankiety przez Głównego Inspektora Sanitarnego – mamy wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i realizacji usług szkoleniowych i doradczych;
 • uzyskaliśmy wpis do prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego rejestru podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta.

Program szkolenia:

 1. Budowa atomu, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego, oddziaływanie promieniowania z materią.
 2. Promieniotwórczość.
 3. Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.
 4. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.
 5. Podstawy detekcji promieniowania jonizującego
 6. Podstawy radiobiologii, biologiczne efekty działania promieniowania jonizującego.
 7. Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne.
 8. Efekty deterministyczne
 9. Ogólne założenia ochrony radiologicznej.
 10. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzież).
 11. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.
 12. Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji.
 13. Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.
 14. System zarządzania jakością.
 15. Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

W zależności od specjalności niektóre zagadnienia mogą być niobowiązkowe lub mogą nie dotyczyć uczestników. Szczegóły określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia i wpisem do rejestru, szkolenie prowadzimy jako szkolenie stacjonarne (w procesie dydaktycznym uczestnicy szkolenia i wykładowcy znajdują się w tym samym czasie i w tym samym miejscu).

Szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem testowym, a po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat, który ważny jest przez 5 lat.

Po szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wydany zostanie certyfikat zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta