Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i członków Komisji BHP (S3)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i członków Komisji BHP
“W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy ustanowiono instytucję społecznego nadzoru nad warunkami pracy – Społeczną Inspekcję Pracy.”

(Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy)

Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Działalność społecznych inspektorów pracy ma na celu kontrolę przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy, a w szczególności zawartych w Kodeksie pracy i w przepisach szczególnych oraz układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia:

  • Prawna ochrona pracy i zakres działania SIP i Komisji BHP
  • Organizacja i struktura nadzoru nad warunkami pracy w tym nadzoru społecznego
  • Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy, wydawanie zaleceń i uwag
  • Współdziałanie społecznego inspektora pracy z organami nadzoru nad warunkami pracy oraz służbą bhp
  • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • Zagadnienia technicznej ochrona pracy i rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp
  • Problemy ergonomii i psychologii pracy w kształtowaniu warunków pracy
  • Wypadki i choroby zawodowe
  • Nowoczesne metody pracy SIP i Komisji BHP.

Szkolenie jest prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie
zgodnie z § 22 ust. 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i członków Komisji BHP (S3)