Kurs operatorów klasy II - Walce drogowe (nie dotyczy walców doczepnych)

Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach uprawnień normuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (J.T: Dz. U. z 2018 r. poz. 583).

Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

TARBONUS Sp. z o.o. posiada wydane
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS),
potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 25 rozporządzenia,
dla podmiotów prowadzacych szkolenia dla operatorów maszyn budowlanych.
Każde szkolenie prowadzone jest na podstawie programu opracowanego przez (IMBiGS).

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i ppoż.
 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
 3. Podstawowe zasady higieny pracy.
 4. Ochrona przeciwpożarowa.
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 6. Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych.
 7. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 8. Ogólna budowa i obsługa walców drogowych.
 9. Technologia robót realizowanych walcami drogowymi.
 10. Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi.

Osoby, które zdały egzamin przed komisją IMBiGS otrzymują tzw. książkę operatora z wpisem rodzaju uzyskanych uprawnień, które są bezterminowe. Uprawnienia te są wpisywane do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat,
 • przedłożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora walców drogowych.

 

Celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zakresie walców drogowych, których obsługa wymaga uprawnień klasy II.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych (walców drogowych), czyli w zakresie II klasy uprawnień.

 

Kurs trwa łącznie 102 godz., w tym 52 godz. zajęć teoretycznych i 50 godz. zajęć praktycznych.

Organizator szkolenia zapewnia materiały dydaktyczne w zakresie uzgodnionym każdorazowo z klientem. Wśród materiałów dydaktycznych proponujemy zbiór poradników wydawnictwa Tarbonus. Treści zawarte w poszczególnych poradnikach dotyczą różnych zagadnień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas szkolenia istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.

Po uzgodnieniu z organizatorem szkolenia istnieją również inne formy wsparcia lub doradztwa.

 

Do góry