Kurs dla kandydatów do obsługi podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych

 

***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią I P

WAŻNE!

Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnychod dnia 1 czerwca 2019 r., obowiązuje nowy podział rodzajów urządzeń technicznych i dla "starej" kategorii P (podesty ruchome) obecnie jest:

PODESTY RUCHOME:

  • podesty ruchome stacjonarne,
  • podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych),
  • podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchowych masztowych oraz stacjonarnych),
  • podesty ruchome przejezdne,
  • podesty na pojazdach kolejowych.

Podstawy prawne szkolenia:

 • USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Proponowany kurs ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznei i umiejętności praktycznych w zakresie bezpiecznej obsługi tych urządzeń. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również zasady optymalnego wykorzystania urządzenia.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy, pojęcie stateczności urządzenia.
 4. Budowa urządzenia właściwego dla rodzaju, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające, wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 5. Obsługa UTB w zakresie czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 6. Współpraca z pomocnikami.
 7. BHP przy obsłudze urządzeń, warunki bezpiecznej pracy, praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, praca w warunkach kolizyjnych, itp.
 8. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia: niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 9. Podstawy wiedzy z zakresu mechaniki i elektrotechniki.
 10. Praktyczna praca urządzeniem.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi urządzeń na terenie Polski w zakresie jak poniżej (w nawiasie okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego):

 • podesty ruchome stacjonarne - (10 lat),
 • podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych) - (10 lat),
 • podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchowych masztowych oraz stacjonarnych) - (10 lat),
 • podesty ruchome przejezdne -  (5 lat),
 • podesty na pojazdach kolejowych -  (10 lat).

WAŻNE dla operatorów już posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne, które zostały wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.:

są ważne do 31 grudnia 2023 r.
i przed upływem tej daty (co najmniej 3 miesiące) należy wystąpić do UDT
z wnioskiem o przedłużenie ich okresu ważności.

 

* * * * * * * ZAPRASZAMY * * * * * * *

 

Kandydaci na operatorów powinni:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać stan zdrowia umożliwiający pracę jako operator podestów ruchomych (należy przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania tych czynności zawodowych, uwzględniające prace na wysokości - wydane przez lekarza medycyny pracy).

Celem kursowej formy kształcenia kandydatów do obsługi podestów ruchomych jest przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji do bezpiecznej obsługi tych urządzeń.

32 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych.

Organizator szkolenia zapewnia materiały dydaktyczne w zakresie uzgodnionym każdorazowo z klientem. Wśród materiałów dydaktycznych proponujemy zbiór poradników wydawnictwa Tarbonus. Treści zawarte w poszczególnych poradnikach dotyczą różnych zagadnień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykładowcy zapewniają własne opracowania tematyczne.

Podczas szkolenia istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.

Po uzgodnieniu z organizatorem szkolenia istnieją również inne formy wsparcia lub doradztwa.

 

Do góry