Czynniki chemiczne – zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem, transportem i magazynowaniem

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do tematyki bezpiecznego gospodarowania substancjami chemicznymi w zakładzie pracy. Obok wprowadzenia związanego z uporządkowanym przedstawieniem obowiązującej w tym zakresie materii prawnej uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z praktycznymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem, transportem i magazynowaniem czynników chemicznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością niniejszego szkolenia jest możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych z gospodarowaniem czynnikami chemicznymi w zakładzie z specjalistą – praktykiem prowadzącym niniejsze szkolenie.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Substancje i mieszaniny chemiczne – europejska koncepcja bezpiecznej gospodarki niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
  2. Stosowanie, ewidencja substancji i mieszanin chemicznych (Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, rozpoznawanie oznakowań, przechowywanie i inne).
  3. Obowiązki pracodawcy wykorzystującego w procesach produkcyjnych substancje i mieszaniny chemiczne – przepisy krajowe.
  4. Zasady bezpieczeństwa oraz dobre praktyki związane z użytkowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i mieszanin chemicznych.
  5. Konsultacje.

Szkolenie poprowadzi inspektor Państwowej Inspekcji Pracy - doświadczony specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem czynników chemicznych w różnego rodzaju procesach produkcyjnych

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładem pracy odpowiedzialnej za zarządzanie czynnikami chemicznymi w zakładzie pracy, kierowników stanowisk, na których wykorzystywane są substancje i mieszaniny chemiczne, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, jak również innych osób zainteresowanych proponowaną tematyką szkolenia.

Nabycie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz ich bezpiecznego transportu i magazynowania.

1 dzień (czas trwania szkolenia oraz jego zakres możemy dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta)

Materiały własne Wykładowcy. Konsultacje z Wykładowcą.

Do góry