Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na gruntowne studium specyficznych przypadków zdarzeń wypadkowych (np. elementy prac na wysokości, prac w głębokich wykopach, z użyciem maszyn i urządzeń itp.).

Poruszone zostaną następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

  • Podstawy prawne wypadku przy pracy – wiadomości ogólne – definicje, charakterystyczne cechy wypadków.
  • Sposób dokumentowania okoliczności wypadku przy pracy.
  • Ustalenie przyczyn wypadku.
  • Określenie stopnia odpowiedzialności pracodawcy.
  • Określenie stopnia odpowiedzialności pracownika.
  • Dowody w postępowaniu wypadkowym.
  • Analiza przykładowych wypadków przy pracy.

Szkolenie poprowadz doświadczony specjalista w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
  • Społecznych Inspektorów Pracy,
  • innych osób uczestniczących w prowadzonych w zakładach pracy postępowaniach powypadkowych.

 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego.

 

8 godz. lekcyjnych

Organizator szkolenia zapewnia materiały dydaktyczne w zakresie uzgodnionym każdorazowo z klientem. Wśród materiałów dydaktycznych proponujemy materiały przygotowane przez wykładowców oraz zbiór poradników wydawnictwa Tarbonus. Treści zawarte w poszczególnych poradnikach dotyczą różnych zagadnień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla oferowanego szkolenia proponujemy np.:

Podczas szkolenia istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.

Po uzgodnieniu z organizatorem szkolenia istnieją również inne formy wsparcia lub doradztwa.

 

Do góry