Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

 

***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II WJO III WJO

WAŻNE!

Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnychod dnia 1 czerwca 2019 r., obowiązuje nowy podział rodzajów urządzeń technicznych i dla "starej" kategorii WJO (wózki jezdniowe) obecnie jest:

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia),
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Wózki jezdniowe są urządzeniami technicznymi spełniającymi definicję wynikającą z ustawy o dozorze technicznym, w związku z tym do ich obsługi wymagane jest potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Zgodnie z ustawą przez urządzenia techniczne należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach.

Podstawy prawne szkolenia:

 • USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Kurs dla kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora tych urządzeń. Uczestnicy kursu zapoznają się m.in. z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, zagadnieniami dotyczącymi  oraz wiadomościami z zakresu transportu ładunków. Uczestnicy poznają również zasady optymalne wykorzystania urządzenia.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Program szkolenia:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 3. Udźwig nominalny i grupa natężenia pracy.
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa wózka jezdniowego.
 6. Mechanizmy występujące w wózkach jezdniowych oraz ich budowa i działanie.
 7. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych.
 8. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 9. Obsługa wózka jezdniowego: czynności obsługującego przed, w czasie i po zakończeniu pracy; sterowanie mechanizmami wózków jezdniowych podnośnikowych i specjalizowanych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 10. Współpraca z pomocnikami operatora, kierowcami podczas załadunku i rozładunku, personelem pomocniczym.
 11. Praca w specyficznych warunkach jak np. praca zespołowa urządzeń, transport ładunku w strefach zagrożenia wybuchem, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych itp.
 12. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG).
 13. Warunki bezpiecznej pracy.
 14. BHP przy obsłudze urządzenia.
 15. Niebezpieczne uszkodzenie i nieszczęśliwy wypadek - procedura postępowania.
 16. Zagadnienia uzupełniające z zakresu mechaniki i elektrotechniki.
 17. Praktyka na urządzeniu.
Tematyka szkolenia uwzględnia zakres egzaminu 
określony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi urządzeń na terenie Polski w zakresie jak poniżej (w nawiasie okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego):

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)ruchome stacjonarne - (5 lat),
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - (10 lat).

WAŻNE dla operatorów już posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne, które zostały wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.:

są ważne do 31 grudnia 2023 r.
i przed upływem tej daty (co najmniej 3 miesiące) należy wystąpić do UDT
z wnioskiem o przedłużenie ich okresu ważności.

 

* * * * * * * ZAPRASZAMY * * * * * * *

 

Kandydaci na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia powinni:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać stan zdrowia umożliwiający pracę jako operator wózka (należy przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania tych czynności zawodowych - wydane przez lekarza medycyny pracy)

Uwaga - od kandydatów na kierowcę wózka jezdniowego nie wymaga się posiadania prawa jazdy. Z założenia wózki jezdniowe służą do transportu wewnątrzzakładowego i nie poruszają się po drogach publicznych. Dla kandydatów, którzy nie posiadają prawa jazdy i nie kierowali wcześniej pojazdami mechanicznymi, może zostać wydłużony proces zajęć teoretycznych (uwzględniający przepisy i zasady określone w prawie o ruchu drogowym) i zajęć praktycznych - decyzję podejmują wykładowca i instruktor nauki praktycznej po wstępnej ocenie wiedzy i umiejętności kandydata.

Cel podstawowy:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności do wykonywania czynności operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Cele szczegółowe:

 • zna podstawy budowy wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • zna zasady działania mechanizmów wózka,
 • zna zasady bezpiecznej pracy i bezpieczeństwa pożarowego,
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • potrafi współpracować z pomocnikami, kierowcami i personelem pomocniczym,
 • zna zasady ładunkoznawstwa,
 • potrafi odczytać diagram udźwigu (wykres obciążeń),
 • potrafi reagować w sytuacjach awaryjnych,
 • potrafi udzielić pomocy w razie wypadku,
 • potrafi bezpiecznie wymienić butlę z gazem w wózku wyposażonym w to urządzenie,
 • zna zasady obowiązujące kierowcę wózka przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.

 

Kurs trwa 40 godzin, w tym 24 godziny zajęć teoretycznych oraz minimum 16 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania kursu może być dostosowany do bieżących potrzeb i umiejętności kandydatów.

Organizator szkolenia zapewnia materiały dydaktyczne w zakresie uzgodnionym każdorazowo z klientem. Wśród materiałów dydaktycznych proponujemy zbiór poradników wydawnictwa Tarbonus. Treści zawarte w poszczególnych poradnikach dotyczą różnych zagadnień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla oferowanego szkolenia proponujemy:

Podczas szkolenia istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.

Po uzgodnieniu z organizatorem szkolenia istnieją również inne formy wsparcia lub doradztwa.

 

Do góry