*Szkolenie z zakresu nabycia uprawnień do przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Szkolenie ma formę konsultacji/wykładu, aby przypomnieć i zaktualizować wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie prac kontrolno-pomiarowych grupy 1.

Plan ramowy szkolenia:

1. Prace kontrolno-pomiarowe w świetle obowiązujących przepisów

2. Czasokresy wykonywania pomiarów elektrycznych

3. Wymagania w zakresie sporządzania protokołów pomiarowych

4. Wymagania prawne w zakresie przyrządów pomiarowych

5. BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

6. Środki ochrony przeciwporażeniowej

7. Ochrona przepięciowa

8. Aspekty organizacyjne prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych

9. Technika prowadzenia podstawowych pomiarów

10. Ćwiczenia praktyczne z przyrządami pomiarowymi na makietach symulacyjnych.

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Celem szkolenia jest przypomnienie lub nabycie wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną i uzyskanie odpowiednich uprawnień.

4-6 godz. (w tym ćwiczenia).

Podręcznik „Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych", notatnik, długopis

Konsultacje z Wykładowcą.

Do góry