*Kat. II Ż żurawie samojezdne

Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dla żurawi, wiadomości ogólne dotyczące żurawi samojezdnych i podstawowych pojęć, takich jak:

udźwig, wysięg, moment udźwigu, wysokość podnoszenia, prędkość ruchów roboczych, kojarzenie ruchów roboczych, stateczność żurawi, grupa natężenia pracy itp., podstawy elektroniki, napędy żurawi samojezdnych, budowa żurawi samojezdnych, obsługa żurawi samojezdnych, awarie i wypadki występujące w eksploatacji żurawi samojezdnych, bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji żurawi samojezdnych, praktyczna obsługa żurawi samojezdnych.

Uczestnicy kursu winni spełniać warunki wymagań ogólnych – w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

Warunki stawiane słuchaczom:

  • ukończone 18 lat;

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy operatora żurawia stacjonarnego, potwierdzony badaniem lekarskim;

  • praktyka pod kierownictwem doświadczonego pracownika przy prowadzeniu eksploatacji żurawi samojezdnych.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi żurawi samojezdnych w stopniu pozwalającym na pozytywne zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień kategorii II Ż do obsługi tych żurawi.

72 godzin, w tym 64 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. zajęć praktycznych.

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry