*Kat. II Ż żurawie stacjonarne

Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dla żurawi, wiadomości ogólne dotyczące żurawi stacjonarnych i podstawowych pojęć, takich jak:

udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia, prędkość ruchów roboczych, kojarzenie ruchów roboczych,  grupa natężenia pracy itp., podstawy elektroniki, napędy żurawi stacjonarnych, budowa żurawi stacjonarnych, obsługa żurawi stacjonarnych, awarie i wypadki występujące w eksploatacji żurawi stacjonarnych, bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji żurawi stacjonarnych, praktyczna obsługa żurawi stacjonarnych.

Uczestnicy kursu winni spełniać warunki wymagań ogólnych – w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

Warunki stawiane słuchaczom:

  • ukończone 18 lat;

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy operatora żurawia stacjonarnego, potwierdzony badaniem lekarskim;

  • praktyka pod kierownictwem doświadczonego pracownika przy prowadzeniu eksploatacji żurawi stacjonarnych.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi żurawi stacjonarnych w stopniu pozwalającym na pozytywne zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień kategorii II Ż do obsługi tych żurawi.

40 godzin, w tym 32 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. zajęć praktycznych.

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry