*Koordynator BHP - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do tematyki koordynacji działań w zakresie bhp. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na omówienie (na konkretnych przypadkach) roli i zadań koordynatora ds. bhp.

Omówiony zostanie także bardzo ważny aspekt formalnoprawnego przygotowania współpracy pomiędzy pracodawcami działającymi na jednym obszarze – rola umów i porozumień. W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Podstawowe pojęcia: kontrola, nadzór, koordynacja.
  2. Współpraca podmiotów w zakresie bhp.
  3. Obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp i odpowiedzialność pracodawców wynikająca z obowiązujących przepisów
  4. Zakres czynności koordynatora bhp – formy i sposoby przeprowadzania nadzoru.
  5. Zadania i obowiązki koordynatora ds. bhp.
  6. Prawa oraz odpowiedzialność koordynatora ds. bhp,
  7. System zarządzania bhp a praca koordynatora – korzyści z ich wprowadzenia.
  8. Umowy i porozumienia określające wzajemne prawa i obowiązki w zakresie bhp – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu i realizacji takowych umów.
  9. Wymagania w zakresie organizacji i nadzoru nad pracownikami dla podmiotów zewnętrznych w świetle aktualnych przepisów prawa. Metodyka kontroli i oceny podmiotów zewnętrznych.
  10. Praca na ruchu zakładu – wymagania, przykłady dobrych praktyk, ze szczególnym naciskiem na tematykę budowlaną.

Szkolenie poprowadzi inspektor PIP, doświadczony specjalista w zakresie koordynacji działań w zakresie bhp pomiędzy pracodawcami.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładem pracy odpowiedzialnej za współpracę z innymi podmiotami, koordynatorów ds. bhp, pracodawców współpracujących z innymi podmiotami, na których przepisy nakładają obowiązek koordynacji działań w zakresie bhp, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, jak również innych osób zainteresowanych proponowaną tematyką szkolenia.

Nabycie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy związanej z praktycznym stosowaniem przepisów prawa dotyczących koordynacji działań w zakresie bhp oraz bezpośrednimi sposobami organizacji bezpiecznej pracy przez osoby pełniące funkcję koordynatorów ds. bhp.

8 godz. lekcyjnych

Materiały własne Wykładowcy. Konsultacje z Wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Warszawa 11 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 12 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 6 listopada 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry