*Lider Zespołu Produkcyjnego – warsztaty.

Jak można zmotywować ludzi nie stosując kar i gróźb ?
Jak analizować motywatory, które liderzy mogą stosować w odniesieniu do podwładnych?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia prowadzonego w formie intensywnych warsztatów. Podstawą tych warsztatów są: ćwiczenia zespołowe, studia przypadków, odgrywanie ról, a także uczestnictwo w symulacjach przeplatanych komentarzami trenerki, moderowanymi przez nią dyskusjami i pracą nad indywidualnymi obszarami rozwoju. W trakcie szkolenia przewidziane jest przygotowanie przez uczestników Osobistego Planu Działania w zakresie udoskonalenia własnych umiejętności kierowania sytuacyjnego oraz zarządzania zespołem pracowników w firmie o profilu produkcyjnym.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Wyznaczanie i realizacja celów
 • Zarządzanie zespołem
 • Motywacja i motywowanie pracowników produkcyjnych
 • Rola lidera zespołu produkcyjnego
 • Rozwiązywanie problemów, umiejętne zarządzanie konfliktem i radzenie sobie z emocjami pracowników

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.J. Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Liderzy, kierownicy produkcji, mistrzowie, brygadziści - od ich kompetencji przywódczych zależą relacje i atmosfera w zespole a także jakość i efektywność produkcji. Istnieje pewien zestaw kompetencji przywódczych, który niezależnie od poziomu zarządzania pomaga skutecznie kierować pracą ludzi.

 • Poznanie technik i zasad budowania autorytetu lidera w zespole
 • Nabycie umiejętności budowania autorytetu lidera wobec podwładnych
 • Nabycie umiejętności skutecznego i motywującego delegowania zadań i wydawania poleceń podwładnym
 • Poznanie i przetrenowanie umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi i egzekwowania zadań
 • Uświadomienie znaczenia właściwego informowania i wydawania poleceń w zarządzaniu zespołem
 • Uświadomienie znaczenia właściwego przekazywania celów i zadań pracownikom
 • Bariery komunikacyjne i trudne typologie pracowników- jak sobie z nimi radzić w zespole?
 • Poznanie zasad relacji międzyludzkich z uwzględnieniem relacji pracowniczych
 • Nabycie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej w zespole
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów w zespole jako metoda na wzmacnianie autorytetu
 • Nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacji awansu
 • Poznanie narzędzi i metod motywowania pozafinansowego pracowników produkcyjnych
 • Nabycie umiejętności motywacyjnego zarządzania zespołem
 • Poznanie swoich potrzeb i wartości (poprzez określenie: co jest dla mnie motywujące?)
 • Poznanie najpopularniejszych teorii motywacji i praktycznego ich zastosowania w codziennej pracy zespołu produkcyjnego
 • Analiza czynników, które demotywują pracowników
 • Stworzenie możliwości wypracowania najistotniejszych zasad motywowania pracowników w swoim środowisku pracy
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami pracowników
 • Rozumienie zasad funkcjonowania firmy jako całości i roli mojego zespołu w osiąganiu celów przez firmę
2 dni szkoleniowe
 • Materiały własne Wykładowcy;
 • Konsultacje z Wykładowcą.
Do góry