*Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych w tym specjalizowanych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również technikę transportu ładunków, efektywne i bezpieczne wykonywanie operacji, optymalne wykorzystanie urządzenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, mają możliwość przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi wózków na terenie Polski.

Pracownicy delegowani do odbycia kursu przez pracodawców lub osoby pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Kandydat na operatora musi posiadać:

  • Ukończone 18 lat,
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących.

Celem szkolenia teoretycznego i praktycznego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowej budowy wózka, bezpiecznej jego obsługi i eksploatacji, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz optymalnym wykorzystaniu sprzętu.

Kurs trwa 81 godzin, w tym 56 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych.

Uczestnicy kursów otrzymują książkę „Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń”, wydawnictwa TARBONUS oraz materiały autorskie wykładowców.

Do góry