BEZPŁATNE szkolenia okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy i prezentacje multimedialne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zatrudnionych na terenie województwa świętokrzyskiego w jednym z następujących sektorów:

 • przetwórstwo przemysłowe,
 • handel hurtowy i detaliczny,
 • naprawa pojazdów samochodowych i motocykli,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • budownictwo,
 • transport,
 • edukacja.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
 • skutków niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

8 godz.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.
Do góry