BEZPŁATNE szkolenia okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców i właścicieli firm

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy i prezentacje multimedialne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców (pracodawców) – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa świętokrzyskiego działających w jednym z następujących sektorów:

 • przetwórstwo przemysłowe,
 • handel hurtowy i detaliczny,
 • naprawa pojazdów samochodowych i motocykli,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • budownictwo,
 • transport,
 • edukacja.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
 • skutków niewłaściwych warunków pracy (świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

16 godz.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.
Do góry