*Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na gruntowne studium specyficznych przypadków zdarzeń wypadkowych (np. elementy prac na wysokości, prac w głębokich wykopach, z użyciem maszyn i urządzeń itp.).

Poruszone zostaną następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

  • Podstawy prawne wypadku przy pracy – wiadomości ogólne – definicje, charakterystyczne cechy wypadków.
  • Sposób dokumentowania okoliczności wypadku przy pracy.
  • Ustalenie przyczyn wypadku.
  • Określenie stopnia odpowiedzialności pracodawcy.
  • Określenie stopnia odpowiedzialności pracownika.
  • Dowody w postępowaniu wypadkowym.
  • Analiza przykładowych wypadków przy pracy.

Szkolenie poprowadz doświadczony specjalista w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, jak również społecznych inspektorów pracy lub innych osób uczestniczących w prowadzonych w zakładach pracy postępowaniach powypadkowych.

Usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego.

8 godz. lekcyjnych
  • Poradnik „Wypadki przy pracy - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo” wydawnictwa TARBONUS;
  • Materiały własne Wykładowcy;
  • Konsultacje z Wykładowcą.
Do góry