*Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Wyżej wymienione kursy spawania metodą TIG obejmują zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne, kończą się egzaminem. W części teoretycznej kursantom przekazywane są informacje dotyczące m.in.: sposobów przygotowania materiału do spawania, parametrów spawania, techniki wykonywania złącz oraz zagrożeń związanych z procesem spawania.

Kursanci uzyskują także informacje poszerzające ich wiedzę spawalniczą. Szkolenie praktyczne obejmuje zestaw ćwiczeń wykonywanych przez kursantów. Każde szkolenie jest poprzedzone pokazem spawania przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG (141), spoin czołowych blach oraz rur metodą TIG (141) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

  • ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) lub
  • ukończony podstawowy kurs spawania metodą TIG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do świadomego stosowania w produkcji przez spawacza procesu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 141, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpiecznej pracy. 

Celem kursu jest także teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.

Kurs trwa 103 godz., w tym 23 godz. zajęć teoretycznych oraz 80 godz. zajęć praktycznych.

„Poradnik spawacza” wydawnictwa TARBONUS oraz/lub materiały autorskie wykładowców.

Do góry