*Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, prezentacji multimedialnych, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
64 godz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Poradnik służby bhp z płytą DVD prawo pracy i bhp” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.

Do góry