*Kurs operatorów koparko-ładowarek (wszystkie typy) - III klasa uprawnień

Celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III.klasy uprawnień.

Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach uprawnień normuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finasów z dn. 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Z dnia 20 stycznia 2017 r., poz. 134).

Na podstawie wymienionego wyżej rozporządzenia, zgodnie załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (poz. 134) osoby obsługujące maszyny budowlane i urządzenia techniczne powinny posiadać tytuł operatora, który można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Osoby, które zdały egzamin przed komisją IMBiGS otrzymują tzw. książkę operatora z wpisem rodzaju uzyskanych uprawnień, które są bezterminowe. Uprawnienia te są wpisywane do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

W kursach mogą wziąć udział osoby, które posiadają: 

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,

Celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zakresie koparko-ładowarek, których obsługa wymaga uprawnień klasy III.

134 godz., w tym 52 godz. teoretycznych i 82 godz. zajęć praktycznych.

Uczestnicy kursów otrzymują materiały autorskie wykładowców.

Do góry