*Operator żurawi wieżowych

Kurs na operatora żurawia wieżowego składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim) umożliwiający wykonywanie pracy operatora żurawia wieżowego.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności żuraw wieżowy, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą komisją i uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi wieżowych.

72 godz., w tym 64 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. zajęć praktycznych.

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry