Szkolenie ma formę konsultacji, aby przypomnieć i zaktualizować uczestnikom wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grup 1, 2 i 3.

Po zakończeniu konsultacji i zdaniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną uczestnikom zostaną wydane świadectwa kwalifikacyjne. Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień powinny dysponować dokumentami dotyczącymi dotychczas posiadanych kwalifikacji oraz
dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o nabycie lub weryfikację świadectw kwalifikacyjnych uprawnień do
eksploatacji (E) bądź dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci grup: 1, 2 i 3 (rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r.
Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). 

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grup: 1, 2 i 3.

Celem szkolenia jest przypomnienie lub nabycie wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną i uzyskanie odpowiednich uprawnień

4-6 godz.

Tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

Do góry