*Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – – przygotowanie do egzaminu UDT dla osób posiadających imienne zezwolenia

Wymogi dotyczących uprawnień kwalifikacyjnych dla operatorów wózków jezdniowych do niedawna wynikały z trzech różnych rozporządzeń. Zawarte w rozporządzeniach przepisy nie były spójne, a każde stawiało inne wymagania
i przewidywało inny rodzaj uprawnień, wydawanych przez inną instytucję.

Obecnie obowiązujące od 10 sierpnia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018, poz. 47) do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Jednocześnie przestaje funkcjonować pojęcie imiennego zezwolenia, a ważność dotychczas wystawionych uzależniona jest od daty ich wystawienia.

W związku z tym osoby, które są zatrudnione jako operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę powinni przystąpić do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Program szkolenia:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym.

  2. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie obsługi wózków jezdniowych.

  3. Parametry techniczno-eksploatacyjne wózków jezdniowych.

  4. Wymagania bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

  5. Czynności przed, w trakcie, po zakończeniu pracy. Postępowanie niedopuszczalne.

  6. Bezpieczne wykonywanie transportu.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników, którzy pracują jako operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę, ważnego na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, a obecnie są zobowiązani do posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT.

Przed przystąpieniem do kursu należy przedstawić (do wglądu) zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu obsługi wózków jezdniowych, które było podstawa wydania zezwolenia imiennego.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych podnośnikowych, niezbędnej w celu przystąpienia do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych z podziałem na część teoretyczną i praktyczną

Podczas szkolenia zapewniamy również:

  • Materiały do ćwiczeń: testy, zadania problemowe, diagramy ćwiczeniowe itp.

  • Materiały autorskie wykładowcy.

  • Konsultacje.

 

Do góry