*Nowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków z napędem silnikowym

Szkolenie doskonalące dające możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy odnośnie nowych wymagań z zakresu bhp dotyczących użytkowania wózków z napędem silnikowym.

Zagadnieniami, które umożliwiają zgłębienie tematu szkolenia są: 

 1. Nowe standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 2. Wózki jezdniowe – zakres nowelizacji
 3. Podstawowe zasady eksploatacji wózków jezdniowych
 4. Kwalifikacje – wózki podnośnikowe i pozostałe
 5. Nowe instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych
 6. Obowiązkowe zasady dopuszczające do pracy operatora wózka
 7. Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego przy użyciu wózków
 8. Polecenie pisemne  do wykonania pracy – zasady stosowania
 9. Sprawdzanie stanu technicznego wózków jezdniowych
 10. Dobre praktyki w transporcie wewnątrzzakładowym
 11. Nowe wytyczne UDT ws. składania wniosków i egzaminowania
 12. Typowe wypadki przy pracy – przykłady (omówienie pod kątem profilaktycznym).

Szkolenie dedykowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za transport zakładowy, logistykę, bezpieczeństwo i higienę pracy bądź nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (m.in. pracodawcom, kierownikom, koordynatorom spraw bhp, pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

Celem szkolenia jest opanowanie i (lub) uzupełnienie wiedzy dotyczącej nowelizacji przepisów  w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków z napędem silnikowym wprowadzającym m.in. pojęcia organizatora prac, zmiany wymogów kwalifikacyjnych, obowiązku prowadzenia prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego na podstawie pisemnego polecenia oraz obowiązku opracowania przez organizatora prac instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych.

8 godz. lekcyjnych

Materiały własne Wykładowcy. Konsultacje z Wykładowcą.

Do góry